ATATÜRK VE HÜMANİZM

 
 
……Mustafa Kemal temelde hümanist bir insandı.İnsanın unsurunun çok de ğerli olduğuna inanmıştı. İnsana değer verdiği tartışılmazdı. Artık başlı başı
na Atatürk’ün yaşantılarından alınan kesitlerde hiç bir küfür unsuruna,kişi düş
manlığına rastlamadım. Bir arılık var Mustafa Kemal’de… Yani onu farklı oto riteler ne kadar eleştirirse eleştirsin,sanki bir yapıda binanın her yerine ko nulamayacak özgün bir taş gibi onu kimse yerinden kıpırdatamıyor.Ne dış ülkelerce ne de iç mihraklarca.

…….Mustafa Kemal hangi ülkede doğsaydı,hangi ırktan olsaydı yetişmesi özellikleri, kendi iç tercihi bu şekilde olacaktı. Yani:

…”İnsan değerlidir, ırk değerlidir,bayrak değerlidir,barış değerlidir,çalışmak değerlidir,bilim değerlidir vatan değerlidir.”

…İnsanı merkez almıştır Mustafa Kemal.

……Dünyanın başını ağrıtan,huzurunu kaçıran emperyalist ülkelerdir.Tabiri caizse dünyada ortaya çıkan DÜNYA MAFYASI ülkeleridir.(Hem altı milyar insanın hem de DÜNYA DOĞASININ mafyası) İnsanlık tarihinin varoluşundan beri mafyavari ırk ve ülkeler olagelmiştir.

……Eğer Mustafa Kemal yaşasaydı(20-30 yıl) ,eğer mafya ülkeler de yerinde dursaydı, Kurtuluş Savaşı’nı bu mafya ülkeler hazmedebilseydiler Türkiye her bir etnisitesiyle mutlu ve dünyaya örnek bir ülke olacaktı.

……Dünya ülkelerinin genel kojoktöründe Mustafa Kemal’e karşı şu politikası yanlıştır, diye duydunuz mu? Mustafa Kemal’i duyan her ülke insanı ona saygıyla eğilir.

……Bu saygı nereden. Hümanizm var,bilim var.Güneş ne kadar açıksa o da o kadar açık ve net. Her ırkın kendi özelliklerini yaşaması… Çünkü insan denilen varlık; diliyle, kültürüyle iç içe yaşıyorsa vardır, mutludur.Kendini insanlık ve bilim alanında en yüksek performansta tutar.

……Bu şu demek her ırk üstündür. Her dil güzeldir. Her ırkın gelenekleri kendi sine hastır. Bir ırkın geleneklerini,bir ırka yama yaparsanız bu sunilik temelde her bir insan unsurunu ne başarılı yapar ne mutlu eder.

……Osmanlı Devleti’ne baktığım zaman. Osmanlı felsefesi sanki İslam dini ağırlıklı gibi görünüyor. Elbette Osmanlı’da din saygıdeğer. Ancak ana felsefesi OSMANLILIK’TIR: Türklüğü zaten Osmanlı görmemezlikten geldi. Türklük derken diğer ırkları da görmemezlikten geldi.(Bu doğal mıdır 624 yıllık dünya gerçeğinde ayakata kalabilmek için,hanedanlığın yürümesi için kendi mantığına göre doğru.Hanedanlığın yürümesi insan unsurundan önce geliyordu.) Çalışma sistemi şu idi:

…..Osmanlı Hanedanlığı’nı yıkmayacak her unsur (Dil,din,savaş akınları vs) mübah. Osmanlı Hanedanlığının erkini zayıflatacak her unsur düşman idi.

……Osmanlı felsefesi İslam görünümlü olmuştur. Oysa hiç bir padişah hacca gitmemiştir.Hacca gitmemezlikten değil,hanedanlığın başına bir şey gelme sin kanaatindeyim. Yine Devlet-i Ali’nin geleceği düşünülerek yeri gelmiş pa dişahlar kardeş katili olmuşlardır. Hep AZINLIĞI ekonominin başında tut muştur. Hep azınlığı sadrazam yapmıştır. Hep dışarıdan getirdiği devşirme lerle askeri birlik kurmuştur. Bunun niçinleri şudur:

…..Azınlık azdır,ülkede misafirdir.Azınlık kendisini zaten ev sahibi hissetme yecektir. Azınlıktan olan bir sadrazam, Osmanlı’ya karşı çok saygılı, itaatkar ama ülkede yaşayan,ağırlığı Türk kütlesinden olan halka ”Bu gün git yarın gel” devlet memuru sorumsuzluğu ile hareket etmiştir.

…….Osmanlı Hanedanlığı’nın ayakta kalmasının diğer sacayağı da halkın dili,geleneği,kültürü, beyinsel gelişimi görmezden gelinmiştir. Halis muhlis Türkçe diliyle saray dili farklı olmalıydı. Halk okuma yazma bilmesin. Saray dili ile halk dili bir olmasın. Osmanlı Devleti’ne baktığımız zaman bilimsel eğitime yer olmadı. Bütün fobi halk uyanır,güçlenir Osmanlı Hanedanlığı yıkılır:

-Fetvaları hep Osmanlı Hanedanlığı’nın ayakta kalması için al.

-Türk dilini görmezden gel çünkü Türkçe düşünen,Türkçe yorumlayan,Türkçe hayal eden Türk insanı hanedanlığa mutlak ve mutlak alternatif getirirdi. Kara manoğlular’dan az çekmemişti Osmanlı…

-Türk’ü yönetim kademesine almayacaksın; o zaman kendini güvenlikte his setmeyen, Osmanlı’nın eteğinden tutmaya mahkum olan Yahudi,Ermeni, Le vanten ve diğer azınlık unsurlardan misafir unsurlardan sadrazamlar, komu tanlar,devlet adamları ve devlet memurları yetiştirmek. Tabi bu azınlıklar, özellikle Osmanlı hazinesinden başlayarak her alanı karmakrışık etmişler dir. Ne İslam dini özbe öz haliyle yürüyebilmiştir, ne ekonomi. Özellikle devlete sahip olmamıştır bu unsurlar.SAHİPMİŞ gibi görünmüş zaman zaman Mithat Paşa gibi asılmaya kadar gitmişlerdir.

……Atatürk’ün özbe öz Türk olduğuna inanıyorum. O, kendisine karşı dürüst, kendine, kendi gerçeğini kabul edecek bir şahsiyetti. Eğer Türk değil de başka bir ırktan olsaydı hiç korkusu yoktu bangır bangır söylerdi. O, Selanik te doğmuştu doğduğundan Selanik’in yarı nüfusu Yahudi asıllıydı. Türk,Rum, Levantenler’de vardı. Mustafa Kemal Yahudi asıllı Şemsi Efendi okulu’nda okumuş diye Atatürk’ün Yahudi asıllı olduğunu söylemek abesle iştigaldir. Hangi çocuk kendi öğretmenini ya da ilkokulunu seçebiliyor ki…

…..Kendine saygısı olan,kendini fazlasıyla GERÇEKLEŞTİREN biri neden öz ırkını saklasından Türklük için kendini yorsun. Öldürülmüş,unutulmuş Türk çe’yi yeniden canlandırmaya çalışsın. Edebiyata,bilim diline neden taşısın Türkçeyi? Kendi ırkının reklamını yapar,onunla övünürdü.

……Mustafa Kemal kafatası bir ırkçı değildi. Türklüğü diriltmekle dünyaya şu mesajı veriyordu:

Kendi dilini,örfünü adetini,geleneğini yaşamayan bir millet, o milletin bireyle ri kendilerini gerçekleştiremezler. Dünyada ne kadar ırk var ise hiç bir diğer ırka mahkum olmamalı. Ana felsefe budur. Ana felsefesi (Bence) buydu.

….Yunanlılar İzmir’i işgal ettiklerinde Bayrağımız Yunan Kralı’nın ayağına seril miştir.Kral basarak geçmiştir misafir edileceği binaya… 3 yıl kadar sonra Mustafa Kemal 13 Eylül 1922 ‘de İzmir’e girer. Aynı bina önüne hemen Yun an bayrağı serilir ama Mustafa Kemal bayrağı çiğnemez. Şu asalet kimde var. Bu Yunan ırkına saygıdır. Yunan ırkına saygı duyan Mustafa Kemal diğer tüm ırklara saygı duymayacak mıydı?

……Cumhuriyet kuruldu ama İngiltere’de tabiri caiz ise kuyruk acısı vardı. Bi zim başımıza çorap ören itilaf devletleri şimdi AB ülkeleridir. Özellikle Güney doğu’yu sakin bırakmadılar. Belki bölge için uygulamaları farklı olacak Mus tafa Kemal’in elini kolunu ister istemez bağlamaya gitmiştir. Burada Türk toprak ayrılığı kastım değildir dil ve kültür açısından diyorum.

……Birey, kişinin kendisi olması. Tek bir birey kendi seçimini kendisinin yap ması.Bir ülke doğan çocuğunu öylesine yapılandırmalıdır ki o bireye hiç bir şeyi dayatma ile vermemeli. Ben babamın elini öptüm sen de dedenin elini öp kıstasıyla nesil yetiştirilmez. Ne varki bir millet ırkını,geleneğini yaşadıktan sonra doğan birey zaten toplumunu kanıksar. 6 yaşında bir çocuk eğer ken dini yaşayan bir ırkın içine doğmuşsa,başka seçeneği yoktur, kendi ırkını kabullenecektir.

……Başka dil öğrenebilir mi, mesela çocuk doğduğu toplumun dilinden baş ka…Aile büyüklerimiz dilimizi bize öğretirken zorla mı öğretiyorlar,hayır tabi iki… Peki el öpme gibi bir çok geleneği niye zorla yaptırmaya çalışırlar. Da ha başından yapmacık oluyorsunuz. Alan bırakırsanız çocuğu dilin nasıl kanık saya kanıksaya öğreniyorsa dini inanç gelenek ve görenekleri de aynı kendi kararıymış gibi öğrenir. SEÇMELİ-DAYATMALI EĞİTİMİN arasındaki fark ne; köle zihniyeti olmaz. Özgür düşünce zihniyeti olur. Karar verme,bilimsel düşünme, cesur, atak olur. Kendine saygı duyar. Doğu’da Güneydoğu da bir şeyhin kararıyla oy kullanmaz.

…… Osmanlı Devleti’ni Türklük yönetmemiştir.OSMANLILIK yönetmiştir. Tabi HANEDANLIK NASIL DEVAM ETTİRİLEBİLİR’İN en iyi örneği kanıtlanmıştır.(Böyle derken Osmanlı’ya kızgınlığım yok,öyle uygun görmüşler,bir şeyleri değiştiremeyiz zaten, ancak tarihten ders alınır.) Mutlu bir toplum mu idi.hayır sanmıyorum. Taban mutsuzdu.

….. Kapalı toplumlar içinde hangi istatistiği yapabilirsiniz ki,neyi ölçebilirsiniz ki mutlu toplumdur diyebilirsiniz. En azından en azından Osmanlı savaş lardan geri durmamıştır.Hep savaşan bir ülkenin ailelerinden mutlaka savaş larda ölen evlatlar oluyor. Bugün Güneydoğu’dan gelen şehitlerimiz içimizi yakmıyor mu bu böyle devam ettikçe yüreğimiz alev alev değil mi? Peki Osmanlı zamanında düşünün kendinizi. Zaman tünelinde yolculuk yapın.O zaman da yaşayan bir anne olun,baba olun,kız kardeş olun,evlat olun…Gitti gider askere ne haber var ne eter…Cenazesi bile yadellere gömülür gi der…İşte o annelerin,o babaların,o evlatların, o kardeşlerin hissettikjlerini bir içinizde hissedin…

……Bu arada sanki padişahlarımız mı mutluydu deseniz…O da doğru değil bence…Onlarda mutlu değildi,hemde hiç. Demokrasi yok saray içinde kim se kimseye güvenmiyor.Fatih Sultan Mehmet’in zehirlenerek öldürüldüğünü söylüyor kimileri. Kesin mi bilmem. Ömrünü savaşlara ver fetihler yap bir çay kaşığı kadar olmayan zehre vücudunu teslim et…Acıklı değil mi? Ya kardeş acısı. Beş yaşındaki kardeşini Devlet-i Ali nin geleceği uğruna öldürttüğü ya? (Fatih Sultan Mehmet)

……Tabi Fatih Sultan Mehmet’de o düzenin içine doğdu. Başka seçeneği var mıydı. Kişi hak vbe özgürlükleri yoktu ki…Değiştirmek kimsenin aklına gelmiyordu.

……Biz Türkler olarak en çok çektiğimiz acı kendi ırkımızın öz diline, gelene ğine,özelliklerine göre bilimsel yaşayamamız. Bir ırkın yaşamı başka ırk lar dan alınan kopyalarla hele hele dil gibi üst kurumun değiştirilmesi ile başarı ve mutluluğa ulaşılamaz. Osmanlı hep azınlıklarla ülkeyi idare ederken.
Mustafa Kemal ‘de ülkede ne kadar unsur varsa hepsini değerlendirerek Kurtuluş Savaşı’nı başarıya ulaştırmış. Mesela Ankara ‘ya Sivas dönüşü gelirken eşkıyaları affetmiş orduya katmıştır.

……Burada şunu söyleyeyim.Osmanlı Türk halkını bilimsel eğitim ile tanıştır mıyordu. Rus ya da Slav Hürrem Sultan ile Yahudi asıllı Ester Kira kadın (Kanuni Sultan Süleyman zamanı) hazineyi öylesine çarçur etmişti. Kapi tülasyonlar dönemi başladı.

……Ester Kira Kadın İspanya’dan göç eden Yahudiler arasındaydı.İki oğluyla birlikte İtalya’daki Yahudilerle alış-verişte bulunarak Hürrem Sultan’a mücev harat satıyordu. Kira kadınla hazine öyle boşaldı ki sonunda Ester Kira Ka dın sarayda parçalanarak saray surlarından dışarıya atılmıştır. Borçlanma senetleri bize düyun-u umumiyeleri getirmiştir.(Orhan Pamuk’un Benim adım Kırmızı” adlı kitabındandaki Ester bu sanırım.)

…..Azınlıklara haklar veren Osmanlı onları her şeyde kullanıyordu. Türk’ün savaşla uğraşması azınlıkların ticaret ve bilimle. Türk ölüyor azınlıklar özellik
le Sultan Abdulhamit döneminde burjuvalaştırılarak Gavur İzmir Mahalleleri gibi ayrılan bölgelerde sanat,tiyatro her şey yaşıyorlardı.

…..Değilmi ki Yahudi Asıllı İbarahim Müteferrika İstanbul -İzmir Yahudi tacir leri arasındaki haberleşmeyi sağlamak için matbaayı getirmişti. Yahudi azınlık ticarete, eğitime,bilime sarılırken Türk silaha sarıldı hep.Yani osmanlı öyle uygun görüyordu.

…..Derken Kurtuluş Savaşı başladı. Her unsurdan yararlanan Mustafa Kemal
eğitimli Yahudi asıllılarlardan da yararlandı.Örneğin Halide Edip Adıvar,Dr Adnan Adıvar,Kazım Özalp,Ali Fuat Cebesoy,Halit ziya Uşaklıgil…

…..Mustafa Kemal bütün unsurları kullanıyordu. (Bu ülkede yaşıyorsak her unsur Kurtuluşa yararlı olmak zorundaydı.) Özellikle Yahudi asıllılar hep söz sahibi olmak istediler.Mustafa Kemal’e bu sökmeyince O’na suikast düzen lediler. İşte İstiklal Mahkemeleri yaygaralarının temeli budur. Türkiye’de
şeriatçı İstiklal Mahkemeleri’nde 1250 kişii idam edildi diye vayşivan (Yaygara) ederken 1979 İran’ın da şeriat için Humey’ni tarafından idam edilen kurşuna dizilen(Bir milyon) insanları ağızlarına bile almazlar. Yazmazlar gazetelerinde.

…..Celal Bayar ve Adnan Menderes biliyordu ki Türk asıllı değiller.Onlar Yahudi asıllıdır. Bunu kimse inkar edemezki. İnternette Sebatayistler listesi diye yazın bakın karşınıza çıkıyorlar mı çıkmıyorlar mı? Atatürk’e yapılan suikast başarılı olamamıştı. Ama defter kapanmadı ki…Celal Bayar Adnan Menderes Atatürk inkılaplarının tersine hareket ettiler.Atatürk vefat ederken Celal Bayar başbakan olarak başındaydı. Celal Bayar Mustafa Kemal’i ve onun ilkelerini devrimlerini bilmiyor muydu. Türkçe ezan,Kur’an’ın Türkçeden okunması ve dinin istismar edilmemesi gerektiğini Celal Bayar bilmiyor muydu? Demek ki Atatürtk’ün düşüncelerine karşı olduğu halde Atatürk’ê başbakan olmak büyük zeka,büyük başarı.

……Celal Bayar ve Adnan Menderes ikilisi Atatürk ilke ve inkılaplarını sürekli erozyona uğrattılar, bunun altında yatan ne idi. Bunun altında yatan İslamiyet anlaşıldıkça 4.Mehmet döneminden Sebatay Sevi’nin yüzeyde müslüman olarak tarikatlara sirayet etmesi.İslam dinini Yahudiliğe benzetilmesi çalış ması idi. İnsanlar Türkçe mealden Kur’an’ı okudukça derinde Yahudiliğe hizmet eden uydurmalar,dine eklenenler bir bir temizlenecekti.

……Bunu Celal Bayar ve Adnan Menders Kraldan çok kralcı (Yani Türk müslümanlardan çok müslüman görünümü kartarak) bilinçli engellediler.

……1946’dan beri Recep Peker’in başbakanlığından beri bu böyle…Türkiye Türklüğün özünü Atatürk ile yakaladı. Atatürkçülük değil İran’a, Araplar’a teh
like, öyle şey olur mu? Atatürkçülük yaygınlaşırsa bütün ülkeler” Yurtta barış dünyada barış” ilkesiyle, ”Birey ırkı, dili, seçtiği inancı dahilinde kendini gerçekleştirir, mutlu olur, dünya mutlu olur” şiarıyla; emperyalizm azalacak belki de ortadan kalkacaktı. Şimdi anlayabilir miyiz acaba ABD ve AB emperyalistleri de neden Atatürk’e saygı duydukları halde Atatürkçülük Türki ye’de yıkılsın,diyorlar. Atatürkçülük emperyalistlerin ve teokratik ülkeleri insafsız yöneticilerinin kovanına çomak sokmaktır.
Dostlarıma sevgilerle
Deltaseiks
15.04.2008
Deltaseiks

Reklamlar

10 Yanıt to “ATATÜRK VE HÜMANİZM”

 1. burçin pepçin Says:

  Mustafa Kemalin kemikleri sızlıyor.başbakan tayyip apoya sayın ,şehitlere kelle dedi.ölen şeihitlere dur demek yerine askerlik yan gelip yatma yeri değildir dedi.ben tayyibe oy veren 100de 47lik kesimin Atatürkün taşıdığı asil türk kanını taşıdığına inanmıyorum.Türk milleti o kadar aptal olamaz.eğer o kadar aptal bir millet olsaydık.dünyaya 1oo yılda 1 gelen dahi insan atatürk türk milletinden çıkmazdı.tayyip erdoğan bu zekasıyla türk miletinden olmadığını kanıtlıyor.lakin zaten kendisi henüz türküm diyemedi türkiyeliyim demeyi tercih ediyor.demesinde zaten o müthiş ırkın adını kirletmesin.

 2. ali Says:

  çok duygulan dımmmmmmm

 3. hun Says:

  yıkmak için çok uğraşıyorlar.yıkılırsa bizler yıkanları avanesiyle siler atarız.türkiye biterse türkistan diye yeni devlet kurar yolumuza devam ederiz.bi dahada azınlık hakkı falan diye bi şey kalmaz çünkü o devlette sadece biz olacaz.şu anda türkiyeyi ve atatürkümüzü sevmeyenlerde ya toprak altında yada başka coğrafyalarda başka devletlere sığınmak zorunda kalırlar.şimdiki gibi ne mutlu türküm diyenlerin ülkesi değil.ne mutlu türk olana olur.ayağınızı denk alın.bizler16 tane büyük imparatorluk yıkıp 17 tane kuran ırkız.17 değil 18.olur ama sizler olmazsınız.

 4. elif çalık Says:

  atatürk ü çok seviyorum onun ve mehmetçiklerin sayesinde şu an rahat ve huzurlu yaşıyoruz ona çok teşekkür ediyorum eger şimdi yaşasaydı onun o güzel deniz mavisi gözlerine bakar ve ona çok teşekkür ederdim onu çokk seviyorum

 5. Sercan Ertürk Says:

  KEMAL`İM

  Ülkemin adını gavur koydular
  Şöyle etrafıma baktım şaştım,tanıyamadım
  Karasakal,yeşil cüppe,başta sarık,alışamadım
  Gel Kemal`im gel ülken arıyor seni
  XXX
  Bana öğretilen din;gönüldedir,haldedir
  İnsan ayırmamalı,her yaratılan kardeştir
  Şimdi bu benlik neden?Acep bilmem ne iştir
  Gel Kemal`im gel ülken arıyor seni
  XXX
  Dört kitabı bir tutmayan İslam olamaz
  Kul hakkıyla yola çıkan menzile varamaz
  Cahil hoca emri ile hedef vurulmaz
  Gel Kemal`im gel ülken arıyor seni
  XXX
  Yüce Tanrım akıl vermiş,fikir vermiş,yön vermiş
  Al Yüce Kitabını oku diye göz vermiş
  Kara Cahil bu günlerde diken gibi boy vermiş
  Gel Kemal`im gel ülken arıyor seni
  XXX
  Yeşil bayrak açmışlar kurtardığın vatanda
  Küfrettiler adına toplanıp meydanlarda
  Ölmeye hazırız biz bu vatan toprağında
  Gel Kemal`im gel ülken arıyor seni
  XXX
  Övmek yerine bir gün anlasaydık biz seni
  Bin Kemal doğardı,aratmazdık biz seni
  Yarın haykıracak elbet şu gençliğin hür sesi
  Gel Kemal`im gel ülken arıyor seni

  İbrahim SEVİNDİK
  Herkese Sevgiler

 6. youjizz Says:

  This is a very good tip particularly to those new to the blogosphere.

  Brief but very accurate information… Appreciate
  your sharing this one. A must read article!

 7. xhamster Says:

  Hi to every body, it’s my first visit of this webpage; this webpage includes
  awesome and really good material designed for visitors.

 8. หนังโป๊ไทย Says:

  Great post.

 9. xnxx Says:

  Pretty nice post. I just stumbled upon your weblog and
  wanted to say that I’ve really enjoyed browsing your blog posts.
  After all I’ll be subscribing to your feed and I hope
  you write again soon!

 10. หนังx Says:

  certainly like your web site but you have to take a look at the spelling
  on several of your posts. Many of them are rife with spelling problems and I to find
  it very troublesome to tell the truth on the other hand I’ll surely come back again.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s


%d blogcu bunu beğendi: